c

Nyereményjáték a közösségi médián

Skanska Hungary Közösségi Média Nyereményjáték szabályzat

Bringázz a munkába! nyereményjáték – Facebook vagy Instagram komment

A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A Bringázz a munkába! nyereményjáték elnevezésű üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Skanska Magyarország Ingatlan Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 667704; adószám: 12335385-2-41) (a továbbiakban: (”Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a MITTE Communications Kft. (székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.) (”Lebonyolító”) látja el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook és/vagy Instagram profillal (”Facebook és/vagy Instagram profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. a www.facebook.com vagy www.instagram.com alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Instagram”, “Facebook” vagy ”Weboldal”) található „Skanska Hungary” (https://www.instagram.com/skanskahungary/ ; https://www.facebook.com/SkanskaHU) elnevezésű Facebook vagy Instagram oldal („Facebook oldal” vagy „Instagram oldal”) felületén található üzenőfali játékkal (”Üzenőfali játék”) játszik, melynek során válaszol az Üzenőfali játékban feltett kérdésre és beköveti a Szervező Facebook vagy Instagram oldalát, továbbá

2.1.2. elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook vagy Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és ezzel tudomásul veszi a Szervező illetve Lebonyolító rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (teljes név/Facebook-on, vagy Instagram-on megadott név, születési idő, e-mail cím, postacím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban leírtak szerinti kezelését (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos 1 (egy) Pályázat beküldésére jogosult, amely a Szervező Facebook vagy Instagram oldalán megtett nyereményjáték bejegyzés lehet. Szervező és a Lebonyolító a félreértések elkerülése végett rögzíti, hogy egy Játékos a Játékra összesen 1 (egy) bejegyzéssel pályázhat, amelyet vagy a Szervező Facebook vagy Instagram oldalán tehet meg. Amennyiben a Játékos mind a Facebookon,  mind az Instagramon posztol jelen Játékban való részvétel érdekében, úgy mindkét bejegyzése automatikusan kizárásra kerül a Játékból.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Skanska Magyarország Ingatlan Kft. és a Skanska Építő Magyarország Kft., valamint a MITTE Communications Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Facebook vagy Instagram profiljuk, valamint a Játékban történő részvételük során a Szervező, illetve a Lebonyolító rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő (különösen, de nem kizárólag a Játékos adatainak megváltozása, Facebook vagy Instagram profil törlése stb.), a Szervező, illetve a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook vagy Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook vagy Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, illetve a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook vagy Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook vagy Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek ; (xi) valamint sértik a Szervező közösségi média csatornáinak házirendjét (Elérhető: https://www.skanska.hu/skanska-magyarorszagon/hazirend/). A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Facebook vagy az Instagram oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Facebook vagy az Instagram oldalról kizárja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték 2022. május 20-án, 10:00 órakor indul és 2022. május hó 26-án 20:00 órakor zárul.

Sorsolás: 2022. május hó 27-én 14:00 órakor.

Sorsolás lebonyolítása: online a https://random.org oldalon keresztül.

4. A JÁTÉK MENETE ÉS RÉSZLETEI: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során a Facebook és Instagram oldalon elérhetővé teszi az Üzenőfali nyereményjátékot, amellyel a Facebook vagy Instagram oldal tagjai a Játék időtartama alatt játszhatnak. A Játékosoknak egy feltett kérdésre kell válaszolniuk a poszt alatt hozzászólásban, miután követőivé váltak a Facebook vagy Instagram oldalnak. A résztvevők között a nyereményjáték posztban megnevezett termék kerül kisorsolásra. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és a hozzászólás elküldésével tudomásul veszi a Játékszabályzatban található Adatvédelmi Tájékoztatóban (jelen Játékszabályzat 7. pontja) leírtakat.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatok közül, a véletlenszerűség elvének eleget tevő online gépi sorsolással a https://random.org felületen keresztül kisorsol a Játékosok között 1 (egy) db nyertes pályázatot. A sorsolás nem nyilvános. Szervező a sorsoláson összesen 2 (két) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremények:

A Játékban kisorsolásra kerül: 1 (egy) db bicikli lámpa szett (első és hátsó) (”Nyeremény”).

4.4 A Nyeremény másra átruházható, azonban készpénzre át nem váltható.

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.2 pontban írt sorsolást követő 24 (huszonnégy) órán belül értesíti a nyertes Játékost a kommentre való válaszadással, illetve direkt üzenettel a Facebook vagy az Instagram felületén (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az oldalon keresztül privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, születési dátum, telefonszám, lakcím/postacím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Lebonyolító postán juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Nyeremény személyesen is átvehető a Szervező vagy a Lebonyolító címén, amennyiben azt az aktuális korlátozó intézkedések lehetővé teszik. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A Játékban való részvétel és a Játék során történt adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, hogy Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékos alábbi adatait az alábbi célra és jogalapon minden további feltétel vagy ellenérték nélkül a jelen 7. pontban foglaltak szerint kezelje:

A) Játékra való jelentkezés során kezelt adatok

 • Kezelt személyes adatok köre: Játékosok Facebook vagy Instagram felhasználói neve
 • Érintettek kategóriája: Játékosok
 • Adatkezelés célja: A Játékban való részvétel biztosítása
 • Jogalapja: Érintettek (Játékosok) hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: Sorsolás után az adatok nem kerülnek tárolásra.

B) Nyertes kihirdetése és a nyeremények átadása során kezelt adatok

 • Kezelt személyes adatok köre: Név, Születési idő, E-mail, Lakcím/Postacím
 • Érintettek kategóriája: Nyertes és a két tartaléknyertes
 • Adatkezelés célja:
  • A nyertes és a két pótnyertes beazonosítása
  • Kapcsolatfelvétel
  • Nyeremény kézbesítése
  • A Játékszabályzatban kikötött korhatár ellenőrzése
 • Jogalapja: Érintettek hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: Nyeremény kézbesítését követően törlésre kerül.

A Nyereményjáték teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiánya megakadályozhatja a Játékban való részvételt, valamint a Nyeremény kézbesítését.

7.2. A Szervező a Játék lebonyolítása során adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán bizonyos technikai műveleteket végez. A Játék során a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, hozzáfér a Játékos személyes adataihoz. A nyertes Játékos személyes adatai továbbításra kerülhetnek még a Játék lebonyolítása során esetlegesen igénybe vett postai vagy futár szolgáltatóhoz is.

A sorsolás a https://random.org oldalon keresztül történik.

7.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító köteles gondoskodni arról, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) megtartásával történik.

7.4 A Játékos jogosult:

(i) hozzáférést kérni a személyes adataihoz. A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;

(ii) a kezelt adatok helyesbítését kérni;

(iii) a Szervező által kezelt adatok törlését kérni, amennyiben a jogszabályban biztosított feltételek fennállnak;

(iv) személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben;

(v) meghatározott esetekben a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

(vi) a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni;

(vii) bármelyik hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti; és

(viii) közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy személyes adatai jogszerűtlen kezelése valósult meg, úgy javasolt a Szervezővel, a fent megjelölt elérhetőségeken, felvenni a kapcsolatot. Abban az esetben, ha ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kíván élni e lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más felügyeleti hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: Contact weboldal: www.naih.hu.

7.5. Az adatok kezelője: Skanska Magyarország Ingatlan Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98, cégjegyzékszám: Cg. 01 09 667704; adószám: 12335385241; elérhetőség: Contact).

Az Adatfeldolgozó a Szervező megbízásából a MITTE Communications Kft. (székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.; elérhetőség: Contact).

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook vagy az Instagram, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook vagy Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Szervező szintén fenntartja magának a jogot, hogy kizárja azon játékosokat a nyertesek köréből, akik a Facebook vagy Instagram profiljukat kizárólag játékok megosztására használják.

8.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése (komment írása) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékos az Instagram vagy Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com vagy instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (META Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook vagy az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz vagy az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook vagy az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.9. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Budapest, 2022. május 19.

Last updated: 11/10/2021